Decleraziun davart la protecziun da datas | Lia Rumantscha

Decleraziun davart la protecziun da datas

Decleraziun davart la protecziun da datas

Responsabladad generala
Lia Rumantscha
Via da la Plessur 47
7001Cuira
info@rumantsch.ch


Champ d'applicaziun
Questa decleraziun davart la protecziun da datas infurmescha las utilisadras ed ils utilisaders davart la moda, la dimensiun ed ils intents da la purschidra responsabla (Lia Rumantscha, info@liarumantscha.ch, tel. +41 81 258 32 22) da rimnar e far diever da datas persunalas.

Contact
Sch'ina utilisadra resp. in utilisader entra en contact cun la purschidra (p.ex. cun agid dal formular da contact u per e-mail), vegnan memorisadas sias indicaziuns per pudair elavurar la dumonda e per il cas ch'i dettia dumondas consecutivas.

lntegraziun da servetschs e cuntegns da terzs
I po capitar ehe questa purschida online cumpiglia era servetschs da terzs, sco per exempel videos da YouTube, chartas da Google Maps, feeds RSS u graficas dad autras paginas-web. Quai premetta adina ehe las purschidras ed ils purschiders da quests cuntegns (en il sequent "terzs purschiders") vesian l'adressa IP da las utilisadras e dals utilisaders. Senza adressa IP na pudessan
els numnadamain betg trametter ils cuntegns al navigatur da l'utilisadra resp. da l'utilisader. L'adressa IP e damai necessaria per pudair mussar ils cuntegns. Nus ans spruvain da duvrar mo
cuntegns da terzs purschiders ehe dovran l'adressa IP sulettamain per furnir ils cuntegns. Nus n'avain pero nagina influenza, sch'ils terzs purschiders memoriseschan l'adressa IP p.ex. per intents da statistica. Uschenavant ehe nus essan pertscherts da quai, infurmain nus las utilisadras ed ils utilisaders.

La moda e l'intent da l'elavuraziun da datas
La Lia Rumantscha nizzegia datas persunalas per administrar la pagina d'internet sco era per pudair porscher e far reclama per ses servetschs. Tut tenor eo ehe Vus duvrais nossa purschida online vegnan elavuradas differentas datas.
D'ina vart sa tracti d'infurmaziuns ehe Vus ans communitgais activamain, p.ex. en in formular da contact u via e-mail.
Da l'autra vart vegnan datas registradas automaticamain, uschespert ehe Vus visitais questa pagina-web. I sa tracta cunzunt d'infurmaziuns tecnicas sco l'adressa IP u il navigatur-web ehe vus duvrais.
Plinavant evaluain nus il cumportament da las visitadras e dals visitaders sin nossa pagina-web. Las datas vegnan analisadas statisticamain e na vegnan en nagin cas nizzegiadas per observar u identifitgar persunas singulas.

Las mesiras da segirezza
Nus avain prendi mesiras tecnicas ed organisatoricas per proteger Vossas datas d'abus durant ehe Vus duvrais nossa pagina-web cun las funcziuns ed ils servetschs colliads. Tar las mesiras da segirezza tutga tranter auter la spediziun segira <lad e-mails (SSL/TLS).
Nus As rendain attent/a ehe mancanzas en las disposiziuns da segirezza na sa laschan mai sclauder cumplettamain en connex cun la transmissiun da datas en l'internet.

La memorisaziun e l'annullaziun
Las datas ehe Vus ans tramettais duvrain nus exclusivamain per lur intent specific. Nus na las transmettain betg vinavant a terzs senza Voss consentiment.
Cun transmetter datas giais Vus d'accord ehe nus memorisain ed elavurain las datas tar nus, fin ehe Vus revocais Voss consentiment da memorisaziun u fin ch'i n'e betg pli necessari da memorisar las datas per l'intent specific e ch'i na dat naginas obligaziuns da conservaziun legalas ehe impedissan da las annullar.

Dretgs da la persuna pertutgada
Sco persuna pertutgada avais Vus da tut temp il dretg d'infurmaziun, da correctura e d'annullaziun da Vossas datas, il dretg da restrenscher l'elavuraziun da Vossas datas sco er il dretg a la portabladad da las datas, uschenavant ch'i na dat naginas obligaziuns da conservaziun legalas ehe impedissan da las annullar.
Per far valair Voss dretgs da la persuna pertutgada, per obtegnair ulteriuras infurmaziuns davart l'elavuraziun da Vossas datas persunalas en nossa chasa resp. per dar impuls u deponer reclamaziuns pudais Vus gugent As adressar a nus. Tramettai p.pl. in e-mail u in messadi postal a l'adressa inditgada en l'impressum.

Datas d'access al server
Nus registrain infurmaziuns davart mintga access al server, sin il qual quest servetsch sa chatta. Questas datotecas da protocol (server-logfiles) cuntegnan:
-    il tip e la versiun dal navigatur
-    il sistem operativ
-    l'URL referrer
-    l'adressa IP/num da host dal computer ehe acceda
-    il temp da la dumonda al server

Las datotecas da protocol vegnan utilisadas per administrar, render pli segira ed optimar la pagina-web. Elias vegnan annulladas periodicamain. Las datas na pudain nus betg attribuir a tschertas persunas ed ellas vegnan evaluadas per il solit mo statisticamain. En cas d'in suspect giustifitga ehe datas en vegnidas utilisadas illegalmain, resalvain nus il dretg da verifitgar las datas da protocol en detagl.

Cookies
Sco prest tut las paginas-web duvrain era nus cookies. Quai en pitschnas datotecas da text ehe vegnan memorisadas sin ils apparats da las utilisadras e dals utilisaders. Nus duvrain cookies per pussibilitar tschertas funcziuns e per As render pli facila la navigaziun en l'internet. Plinavant ans servan ils cookies per analisar eo ehe nossa pagina-web vegn utilisada.
Vus pudais bloccar generalmain ils cookies en las preferenzas da Voss navigatur u als stizzar da tut temp. Eventualmain n'As stattan lura betg pli a disposiziun tut las funcziuns da la pagina-web.

Socialmedia
Nus tgirain preschientschas online en las raits e sin plattafurmas socialas per pudair communitgar cun ils clients, ils interessents ed ils utilisaders activs en quests lieus e per als pudair infurmar davart nossas prestaziuns. Cun clamar si questas raits e plattafurmas valan las cundiziuns da fatschenta e las directivas da l'elavuraziun da datas dals administraturs respectivs.

Sehe Vus visitais nossa pagina-web durant esser annunzia/annunziada tar in servetsch extern, en pussaivels ulteriurs process d'elavuraziun en connex cun datas persunalas, sin ils quals nus n'avain nagina influenza. As infurmai p.pl. mintgamai tar il purschider respectiv.

Facebook
Decleraziun davart la protecziun da datas: www.facebook.com/about/privacy/

Twitter
Decleraziun davart la protecziun da datas: https://twitter.com/de/privacy#update

lnstagram
Decleraziun davart la protecziun da datas: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Youtube
Decleraziun davart la protecziun da datas: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google Analytics
En questa pagina-web e integra Google Analytics, in servetsch d'analisa da la rait da la Google LLC. Google elavura las infurmaziuns per nossa incumbensa, ans metta a disposiziun rapports davart las activitads sin nossa pagina-web e fa ulteriurs servetschs, per ehe nus possian evaluar ed optimar il diever da nossa purschida online.
Google e certifitga cun la cunvegna da Privacy-Shield e garantescha da resguardar il dretg da protecziun da datas europeic.

Sehe Vus na vulais betg ehe nus registreschian Vossas datas cun Google Analytics, pudais Vus u deactivar ils cookies en Voss navigatur ubain installar quest plug-in: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 


Ulteriuras infurmaziuns eo ehe Google dovra las datas e davart las pussaivladads da determinar las preferenzas e da far opposiziun survegnis Vus sin las paginas-web da Google.

Codaziun SSL
Per motivs da segirtad e per proteger cuntegns confidenzials ehe vegnan transmess, sco per exempel la dumonda ehe Vus tramettais a nus sco gestiunaria da la pagina, fa questa pagina diever d'ina codaziun SSL. Sch'ina colliaziun e codada, cumenza ella cun "https://" empe cun "http:" ed en la lingia dal navigatur vesais Vus in marschlos.

Sehe la codaziun SSL e activada, na pon terzs betg leger las datas ehe Vus transmettais a nus.

Revocaziun, midadas, rectificaziuns ed actualisaziuns
L'utilisadra resp. l'utilisader ha il dretg da dumandar scleriment gratuit davart s1as datas persunalas ch'en vegnidas memorisadas. Plinavant ha l'utilisadra resp. l'utilisader il dretg da dar l'incumbensa da rectifitgar datas incorrectas e da bloccar e stizzar sias datas persunalas, uschenavant ch'i n'exista nagina obligaziun da conservaziun legala ehe impedescha quai.

Via il formular da contact han las utilisadras ed ils utilisaders la pussaivladad da dumandar lur datas.

Ultima actualisaziun: settember 2022